Yhteistyö, yhteisöllisyys ja toimiva vuorovaikutus & tiimiohjautuvuus ja psykologinen -turvallisuus -valmennukset

Itsetuntemus ja oman temperamentin tiedostaminen sekä vuorovaikutustaitojen kehittäminen ovat avain toimivaan yhteistyöhön. Tämän valmennussarjan tarkoituksena on auttaa ymmärtämään itseämme ja toisiamme paremmin arjessa, sekä siten rakentamaan sujuvaa ja kestävää työtä. 

Tiimi-/ryhmäohjautuvuuden ja psykologisen turvallisuuden tukemiseksi osaamista kehitetään yhteistyöllä tavoitteisiin -valmennuksen avulla.

Valmennussarjaan linkittyvät hyvin myös Itsensä johtaminen -valmennukset sekä palautumisen ja stressinsäätelytaitojen valmennukset.

Valmennuksia voi hyödyntää sellaisenaan eri tavoin lähi- tai etätoteutuksena tai yrityskohtaisesti räätälöityinä kokonaisuuksina.

ACTPRO Webinaari tai valmennusluento etä- tai lähitoteutuksena – suosituskesto esim. 60 min, 90 min tai 120 min tai vuorovaikutteinen työpaja tai koulutus räätälöidyn keston mukaisesti. Aiheita voidaan myös yhdistellä sopiviksi kokonaisuuksiksi. 

Ota yhteyttä ja kysy lisää eri toteutusvaihtoehdoista.

Toteutus webinaari-valmennusluento-työpaja-koulutus
Erilaisuus rikkautena ja haasteena työyhteisölle sekä itselle

Itsetuntemus on avain toimivaan vuorovaikutukseen ja oman käyttäytymisen hallintaan.

Tämä valmennus on johdanto tekijöihin, jotka vaikuttavat omaan tapaan olla vuorovaikutuksessa. Valmennuksen konkreettiset esimerkit antavat työvälineitä huomioida ihmisten erilaisuus vuorovaikutuksessa. Valmennus avaa myös näkökulmia ihmisten sopeutumisesta uusiin tilanteisiin ja persoonallisuuden vaikutuksesta stressin kokemiseen.

 • Oman temperamentin tiedostaminen
 • Miten puhutaan tunteista?
 • Tiimin tapojen tarkastelu
 • Arjen työyhteisötaidot
Toteutus webinaari-valmennusluento-työpaja-koulutus
Yhteistyöllä tavoitteisiin – tiimiohjautuvuus ja psykologinen turvallisuus

Tavoitteet ovat kiintopiste ja ankkuri kaikelle tekemiselle työelämässä. Ne ovat myös melko pysyviä. Sen sijaan maailma ympärillämme on jatkuvasti muuttuva – niin pienissä arkisissa asioissa kuin koko maailman tilanteessa. Tämä aiheuttaa sen, että tiimien ja yksilöiden tarpeet ovat moninaisia ja jatkuvassa muutoksessa. Tarpeet suhteessa siihen, kuinka tavoitteet saavutetaan.
Muuttuva ympäristö ja tarpeet asettavat odotuksia niin johtamiselle kuin jatkuvalle uusiutumiselle. Johtamiseen tarvitaan yhteisvastuullisuutta ja uusiutumiseen oppimista. Ja näiden molempien taustalle tarvitaan tiimin psykologista turvallisuutta.
Yhteistyöllä tavoitteisiin – valmennusluennolla pohditaan tiimin käsitettä sekä tarkastellaan psykologista turvallisuutta tutkimuksen ja arjen esimerkkien kautta. Lisäksi syvennytään yksilötason perusturvallisuuden muodostumiseen ja siihen, miten se vaikuttaa omiin odotuksiin yhteisön turvallisuuden tunteesta.
Valmennusluento pitää sisällään yksilö- ja ryhmätason harjoituksia, joita voi myöhemmin hyödyntää tiimin yhteisissä pohdinnoissa.

 • Mikä on tiimi – kenen kanssa asioita pitäisi yhdessä johtaa ja kehittää?
 • Psykologinen turvallisuus – perusta tiimityölle
 • Oma turvallisuuden tunne ja taidot rakentaa yhteisön turvallisuutta
Toteutus webinaari-valmennusluento-työpaja-koulutus
Yhdessä erillään – sosiaalinen hyvinvointi

Sosiaalinen hyvinvointi on keskeinen tekijä jokaisen henkilökohtaisessa hyvinvoinnissa ja työyhteisön toimivuudessa. Työyhteisön sosiaalinen hyvinvointi pitää sisällään erilaiset tarpeet yhteydelle toisiin ihmisiin sekä taidot luoda ja ylläpitää tuota yhteyttä. Tilanteissa, joissa meille tuttu tapa tehdä työtä muuttuu, joutuvat niin tarpeiden täyttyminen kuin sosiaaliset taidot koetukselle. Luennolla tarkastellaan näitä näkökulmia esimerkkien ja pohdintaharjoitusten kautta.

 • Mitä on sosiaalinen hyvinvointi? – Tarpeet sosiaalisuudelle ja sosiaaliset taidot
 • Turvallisuuden tunne työssä – Onko erilaisuus rikkaus myös poikkeustilanteessa?
 • Yhteishenki ilman sanatonta viestintää – Miten sanoittaa hymy?
Toteutus webinaari-valmennusluento-työpaja-koulutus
Hyvä keskustelija – taito, jonka voi oppia

Jokainen meistä työelämässä keskustelee päivittäin. Useimmille se on itsestään selvä tapa toimia, johon ei tarvitse kiinnittää erityistä huomiota. Kuitenkin kyseessä on merkittävä tekijä mielekkään ja tuloksellisen työn näkökulmasta. Hyvä keskustelu on taitolaji, jota kannattaa opetella. Hyvän keskustelun lähtökohdat ovat erityisesti vahvassa itsetuntemuksessa ja halussa olla yhteydessä toisiin. Tämän ja kaiken muun tarvittavan voi oppia.

 • Keskustelu – sanotaan molemmat, mitä mieltä ollaan – Miten määritellään hyvä keskustelu?
 • Persoonallisuus – miten tää voi aina olla niin vaikeeta ton kanssa? – Vastuu omasta käytöksestä
 • Valmistautuminen – asenteet, uskomukset, tunteet – Mitä toin mukanani keskusteluun?
 • Kuunteleminen – riittääkö se, että olen hiljaa? – Kuuntelemisen taito
 • Puhuminen – ymmärsikö tuo, että pyysin jotain?- Viestin sanoittaminen