ACTPRO Yhteystiedot - Ota yhteyttä
AJANKOHTAISTA

Torstaina 28.9.2023 klo 9.00-9.45 MAKSUTON DEMOWEBINAARI – ILMOITTAUDU TÄSTÄ LINKISTÄ

HENKILÖSTÖLLE TAITOJA ARVIOIDA, ENNAKOIDA JA KEHITTÄÄ OMIA VOIMAVAROJA

Omien voimavarojen tiedostaminen, tunnistaminen ja varmistaminen ovat keskeisiä työelämätaitoja tänä päivänä. Kuitenkin moni ohittaa niiden tietoisen tarkastelun ja ennakoinnin, joka voi helposti johtaa haasteisiin jaksamisen tai suoriutumisen kanssa. Koska kaikkea ei voi kehittää yhtä aikaa, tarvitsemme osaamista keskittyä juuri meille oleelliseen. Tässä webinaarissa avaamme näitä taitoja ja kerromme tavoista auttaa henkilöstöä itsensä ja oman hyvinvoinnin johtamisen kehittämisessä.

 • Miten voimavaroja reflektoidaan ja tunnistetaan – mitä aidosti tulee kehittää kestävän ja mielekkään työn tueksi?
 • Miten itsensä ja oman hyvinvoinnin taitoja kehitetään organisaatioissa?
 • Voimavaralähtöinen ajattelu ja organisaatiokulttuuri

Webinaarin asiantuntijana toimii Tomi Leskinen, Performance Coach, ACTPROPerjantaina 13.10.2023 klo 9.00-9.45 MAKSUTON DEMOWEBINAARI – ILMOITTAUDU TÄSTÄ LINKISTÄ

YHTEISTYÖLLÄ TAVOITTEISIIN – TIIMIOHJAUTUVUUS JA PSYKOLOGINEN TURVALLISUUS

Muutos on tullut jäädäkseen. Ympäristö, jossa elämme ja teemme työtä muuttuu alati. Sen rinnalla me yksilöinä ja yhteisöinä muutumme tarpeinemme sekä toiveinemme. Muutos on sopeutumista – kaikkien liikkuvien osien yhteensovittamista ja uusien ratkaisujen löytämistä. Tätä muutosta kukaan ei johda yksin – sitä johdetaan yhdessä.
Yhteistyöllä tavoitteisiin – tiimiohjautuvuus ja psykologinen turvallisuus – valmennus voidaan toteuttaa esimerkiksi tunnin kestoisena webinaarina. Tällöin alkuun hieman ravistelemme tiimin käsitettä. Konkreettisen harjoituksen avulla jokainen voi pohtia, keiden kanssa yhteistyötä ja yhdessä johtamista oikeastaan tulisi kehittää.
Seuraavaksi tutkimme teorian ja yhteisön käyttöön suunnattujen harjoitusten kautta psykologisen turvallisuuden tarvetta ja ilmenemistä arjen tilanteissa.
Lopuksi lähestymme toimivan yhteistyön perusteita yksilön näkökulmasta. Mitä jokaisen olisi hyvä ymmärtää omasta tarpeestaan turvallisuuteen voidakseen olla mukana rakentamassa yhteisön tarvitsemaa psykologista turvallisuutta. Harjoitusten kautta tarkastellaan yksilötason tunneälyn taitoja, joilla luodaan psykologisen turvallisuuden mahdollistava tunneilmapiiri.

 • Mikä on minun tiimi? Keiden kanssa asioita pitäisi johtaa ja kehittää yhdessä?
 • Psykologinen turvallisuus – perusta tiimityölle
 • Oma turvallisuuden tunne ja taidot rakentaa yhteisön turvallisuutta

Webinaarin asiantuntijana toimii Hanna-Maria Rask, psykologi, ACTPROKeskiviikkona 18.10.2023 klo 9.00-9.45 MAKSUTON DEMOWEBINAARI – ILMOITTAUDU TÄSTÄ LINKISTÄ

AJANKÄYTÖNHALLINTA – AJANHALLINNASTA TOIMINNAN HALLINTAAN

Maailma on täynnä erilaisia ajanhallintaan liittyviä ohjeita ja työkaluja. Ja silti niin moni tuskailee ajankäytön haasteiden kanssa. Aikaa ei voi hallita – sitä on aina se sama määrä kaikille. Ohjeet ja työkalut ajanhallintaan eivät usein yksistään auta, jos ne eivät samalla tunnista niitä syitä, miksi aika ei tunnu riittävän.
Ajan sijaan omaa toimintaa voi ohjata ja hallita. Omaa toimintaa hallitaan syventämällä itsetuntemusta ja tunnistamalla niitä tekijöitä, jotka usein jopa tiedostamatta ohjaavat toimintaa ei tarkoituksenmukaiseen suuntaan.

 • Ajanhallinnasta mielen ja toiminnan hallintaan valmennuksen pohdintaharjoitukset auttavat kartoittamaan ja sanoittamaan niitä juurisyitä, jotka ajankäytön näkökulmasta haastavat kestävää itsensä johtamista tavoitteisiin.
 • Valmennusta voi hyödyntää oman henkilökohtaisen tilanteen kartoituksessa ja asian puheeksi ottamisessa sekä itselle sopivan tukipalvelun tai kehittämistoimenpiteen valinnassa.
 • Aikaa ei myöskään hallita yksin – valmennus voi toimia haluttaessa myös vaikkapa keskustelun pohjana myös tiimin yhteiselle kestävän työn kehittämiselle.

Webinaarin asiantuntijana toimii Hanna-Maria Rask, psykologi, ACTPROPerjantaina 27.10.2023 klo 9.00-9.45 MAKSUTON DEMOWEBINAARI – ILMOITTAUDU TÄSTÄ LINKISTÄ

MITEN MENEN ITSEENI – ITSEREFLEKTOINNIN LÄHTÖKOHDAT 

”Mene itseesi” on helpommin sanottu kuin tehty. Ja silti se on asia, jota meidän olisi hyvä tehdä entistä tietoisemmin. Nykyinen työelämä, jossa usein teemme työtä yhdessä erillään, edellyttää vahvoja taitoja johtaa itseään. Itsensä johtamisen lisäksi tärkeää on osata sanoittaa itseään sekä kommunikoida tarpeitaan ja toiveitaan toisille.
Tiimillä on yhteiset tarpeet ja jokaisella on omat henkilökohtaiset tarpeet – niiden eron tiedostaminen on ensisijaista yhdessä onnistumisessa. Näiden kaikkien taitojen yksi perusta on itsereflektointi – kyky tarkastella kokemuksiaan ja toimintaansa. Itsereflektoinnin lähtökohdat –valmennuksessa avataan reflektoinnin käsitettä. Lisäksi tutustutaan työkaluun, jonka avulla voi ohjata itseään sellaiseen vireystilaan, että aito reflektointi on mahdollista ja mielekästä.

 • Mitä tarkoittaa itsereflektointi?
 • Osaako jokainen reflektoida?
 • Miksi pitäisi reflektoida?
 • Itsesäätely reflektoinnin taustalla
 • Miten hyödyntää Vireystilan arviointi –työkalua itsereflektoinnissa

Webinaarin asiantuntijana toimii Hanna-Maria Rask, psykologi, ACTPROTorstaina 2.11.2023 klo 9.00-9.45 MAKSUTON DEMOWEBINAARI – ILMOITTAUDU TÄSTÄ LINKISTÄ
RESILIENSSITAIDOT OSANA AMMATILLISTA OSAAMISTA

(Työ)elämä heittää eteemme monenlaisia haastavia tilanteita. Niistä selviytyäksemme meidän on hyvä tunnistaa omia vahvuuksia yhtä lailla kuin tiedostaa oma haavoittuvuus.

Valmennuksemme demowebinaarissa tarkastellaan resiliessin käsitettä ja siihen liittyviä taitoja. Varsinaisessa valmennuksessa esitellään tai käytössä olevassa ajasta riippuen tehdään myös konkreettisia pohdintaharjoituksia, jotka tukevat omien resilienssiin liittyvien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistamista.

 • Mitä on resilienssi ja mitä se tarkoittaa ammatillisena osaamisena?
 • Mitkä ovat resilienssitaitoja

Webinaarin asiantuntijana toimii Hanna-Maria Rask, psykologi, ACTPRO

 

2.3. ja 8.3.2023 CASEWEBINAARIT

TODISTETUSTI VAIKUTTAVA TYÖHYVINVOINTIRATKAISU & CASE OP RYHMÄ
 • Mistä tiedät, onko työhyvinvointiin panostetuilla euroilla oikeasti vaikutusta?
 • Miksi OP Ryhmässä on luotettu jo vuosia Firstbeatin ja ACTPRO:n työhyvinvointipalveluihin?

Yrityspäättäjille suunnatussa webinaarissamme Firstbeatin Satu Tuominen ja ACTPRO:n Tomi Leskinen paneutuvat konkreettisiin työhyvinvointipalveluihin, jotka sopivat kaikenlaisille ja -kokoisille organisaatioille – ja jokaiselle työntekijälle erilaisista lähtökohdista riippumatta.

Referenssinä webinaarissa esitellään Case OP Ryhmä , jossa olemme mitatun tiedon ja yksilöllisen valmennuksen avulla saavuttaneet erinomaisia – todennettavissa olevia – tuloksia, myös silloin kun hyvinvoinnin ja jaksamisen kanssa on jo ollut haasteita. 

Webinaari on jo pidetty – kysy lisää meiltä sisällöstä ja sen eri käyttömahdollisuuksista!


 

Firstbeat ja ACTPRO syventävät yhteistyötä yrityksille tarjottavissa työhyvinvointipalveluissa 

Firstbeat Technologies Oy ja ACTPRO ovat sopineet yhteistyömallista.  Firstbeatin nykyisten suorien yritysasiakkuuksien palvelemiseen tulee mukaan Firstbeatin pitkäaikainen kumppani ja työhyvinvointivalmennusten erikoisosaaja ACTPRO.  Muutos parantaa yrityksille tarjottavien palveluiden vaikuttavuutta ja tukee Firstbeatin strategiaa. 

Suomessa Firstbeatin suorien yritys- ja organisaatioasiakkaiden käynnissä olevien sopimuskausien osalta Firstbeat toimittaa niihin liittyvät digitaaliset raportointi- ja käyttäjätukipalvelut olemassa olevien sopimusten mukaisesti. ACTPRO puolestaan hoitaa lokakuusta 2022 alkaen pääsääntöisesti mm. näihin palveluihin sisältyvät yritys- ja ryhmäraporttien läpikäynnit yritysasiakkaiden kanssa ja vastaa uusien lisenssien aktivoinnista sekä jatkosopimusten tekemisestä. 

Tuloksena entistä vaikuttavampia palveluita 

Strategiansa mukaisesti, Firstbeat keskittyy jatkossa hyvinvointiliiketoiminnassaan yhteistyöhön palveluntarjoajakumppaneiden kanssa sekä vahvistamaan asemaansa globaalina terveys- ja hyvinvointialan teknologiatoimittajana. 

”Uskomme, että molempien osapuolten keskittyessä vahvuuksiinsa asiakas hyötyy siitä vaikuttavimpina palveluina”, sanoo Firstbeatin toimitusjohtaja Tero Lehtonen

”Mittaaminen ei ole itsessään ratkaisu, vaan siitä saatavan tiedon hyödyntäminen yksilö- ja organisaatiotasolla. Autamme rakentamaan taitoja säädellä kuormitusta, kehittää palautumista sekä viisaita työ- ja elämäntapoja. Osaamisen kehittämisen toimenpiteitä ja tukea on mahdollista eri tavoin kohdentaa Firstbeat Life -palvelun avulla myös riskiperusteisesti,” kertoo Tomi Leskinen ACTPRO:lta. 

Voimassa oleviin Firstbeat Life -yrityssopimuksiin ei tule muutoksia, mutta Firstbeatin nykyisten suorien yritysasiakkaiden jatko- ja lisätilaukset tehdään ACTPRO:n kanssa. ACTPRO ja Firstbeat auttavat luomaan kullekin yritysasiakkaalle parhaan ja vaikuttavimman hyvinvointipalvelun sisältäen sekä Firstbeat Lifen että ACTPRO:n valmennuspalvelua. 

Yhteistyömalli ei vaikuta muiden Firstbeatin palveluntarjoajien yritysasiakkuuksiin, vaan ainoastaan Firstbeatiltä suoraan ostettuihin Firstbeat Life -työhyvinvointiprojekteihin. 

Lue lisää ACTPRO:n Firstbeat Life -palveluista tästä! Annamme myös mielellämme tarjouksen juuri tielle sopivasta Firstbeat Life -kokonaisuudesta. Ota yhteyttä!

Voit myös varata suoraan ACTPRO- ja Firstbeat palveluidemme esittelyajan yrityksille ja organisaatioille tästä linkistä. Esittely pidetään teams-yhteyden kautta ja sen kesto on max 45 min. Voit kertoa aikavarauksen yhteydessä tarkemmin, mihin palveluihin haluat tutustua.


ESIMERKKEJÄ AIKAISEMPIEN TAPAHTUMIEN AIHEISTA

Kysy meiltä lisää sisällöistä tai mahdollista tallennetta tapahtumasta.

Asiakkaamme Alko, ANDRITZ, MTK ja OP Oulainen kertoivat kokemuksiaan siitä, miten hyvinvoinnin ja työkyvyn varmistamista tehdään tällä hetkellä huomioiden myös etä- ja hybridityön asettamat vaatimukset. Kiteytetyissä casekuvauksissa jaetaan kokemuksia etänä tuotetuista palveluista ja siitä, miten tyky- ja tyhytoimintaa tehdään hyvällä työntekijäkokemuksella fiksusti myös etänä. Näkökulmana lisäksi, miten kuormittavassa tilanteessa tuetaan yksilöllisesti hyvinvoinnin kehittämistä kustannustehokkaasti.

 • CASE ALKO, Elisa Venäläinen, HRD-konsultti
 • CASE ANDRITZ, Essi Lillandt, HR Manager
 • CASE MTK&Viestiliitto, Jenni Toivonen, henkilöstöpäällikkö
 • CASE OP Oulainen, Mika Korkia-aho, toimitusjohtaja

ACTPRO WOF – Wellbeing in Organizations Forum on koulutuksellinen ja vertaisoppimista mahdollistava kutsuvierasseminaari liiketoiminta- ja henkilöstöjohdolle, jotka työssään huomioivat hyvinvoinnin kokonaisvaltaisuuden.

 • Seminaarin avaus ja päivän sisältöjen alustus – Miten organisaatioissa hyvinvointiosaamista tänä päivänä kehitetään? – Tomi Leskinen, ACTPRO
 • CASE VISMA – Yrityskulttuurin kehittäminen hyvinvointiosaamisen keinoin – Eliisa Valkonen, HR Director, Visma Enterprise Division
 • CASE VINCIT – Uutta ei saa aikaan vanhalla – Johanna Pystynen, Head of Leadership Development, VINCIT
 • ACTPRO – Itsensä johtaminen – työkaluja oman kuormituksen tunnistamiseen – kuormittuneen organisaation johtaminen – Hanna-Maria Rask, Psykologi, ACTPRO
 • CASE ANDRITZ – Itsensä johtamisen taitojen kehittäminen ja hyvinvoinnin tuki organisaatiossa – Essi Lillandt, HR Manager, ANDRITZ
 • CASE OP – Itseohjautuvuuden tukeminen muutoksessa ja OP hyvinvointilähettiläiden koulutus – Pia Donoghue, Seniorasiantuntija, HR, OP Osuuskunta

Haluatko tutustua palveluihimme ja valmennuskonseptiimme? Ota yhteyttä lähi- tai etätapaamisen sopimiseksi! Kerromme mielellämme lisää palveluistamme ja tuotteistamme. Palvelemme kaiken kokoisia yrityksiä ja organisaatioita valtakunnallisesti