ACTPRO VALMENNUSLUENNOT JA KOULUTUKSET

Valitse sopiva aihe valmiiksi suunnitelluista kokonaisuuksista tai pyydä räätälöity ehdotus teille sopivasta aiheesta. Tarkastele sisältöjä + -merkin kautta kunkin luennon kohdalta.

Yleensä valmennusluennon kesto on 1-1,5 tuntia. Aiheita voidaan yhdistää myös pidemmiksi kokonaisuuksiksi.

Katso myös muut (etä)työtä ja kuormitustilannetta tukevat valmennukset esimiehille ja henkilöstölle tästä.

Aiheista voidaan myös räätälöidä yrityksen tarpeisiin sopivan sisältöisiä ja kestoisia kokonaisuuksia. 

Valmennukset voidaan pitää yrityksen tiloissa valtakunnallisesti tai etävalmennuksina Online-yhteyden kautta.

VALMENNUSLUENTOJA

Sosiaalinen hyvinvointi on keskeinen tekijä jokaisen henkilökohtaisessa hyvinvoinnissa ja työyhteisön toimivuudessa. Työyhteisön sosiaalinen hyvinvointi pitää sisällään erilaiset tarpeet yhteydelle toisiin ihmisiin sekä taidot luoda ja ylläpitää tuota yhteyttä. Tilanteissa, joissa meille tuttu tapa tehdä työtä muuttuu, joutuvat niin tarpeiden täyttyminen kuin sosiaaliset taidot koetukselle. Luennolla tarkastellaan näitä näkökulmia esimerkkien ja pohdintaharjoitusten kautta.

 • Mitä on sosiaalinen hyvinvointi? – Tarpeet sosiaalisuudelle ja sosiaaliset taidot
 • Turvallisuuden tunne työssä – Onko erilaisuus rikkaus myös poikkeustilanteessa?
 • Yhteishenki ilman sanatonta viestintää – Miten sanoittaa hymy?
 • Mitä on oma hyvinvointi ja miten sitä johdetaan?
 • Miten rakentaa osaaminen ja kestävä motivaatio oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen?
 • Konkreettisia harjoituksia ja malleja oman hyvinvoinnin johtamiseen

Valmennuksessa opetellaan konkreettinen malli itsensä johtamiseen. ActPRO mallin mukainen itsensä johtaminen rakentuu tavoitteen asettamisesta, käyttäytymisen ohjaamisesta ja voimavarojen aktivoimisesta. Näitä tekijöitä tarkastellaan ohjattujen harjoitusten kautta.

 • Miten asetetaan motivoiva tavoite?
 • Seisonko itse tavoitteiden ja unelmien tiellä?
 • Mikä saa käyttäytymään tavoitteen vastaisesti?

Itsetuntemus on avain toimivaan vuorovaikutukseen ja oman käyttäytymisen hallintaan. Valmennus tarjoaa johdannon tekijöihin, jotka vaikuttavat omaan tapaan olla vuorovaikutuksessa. Konkreettiset esimerkit antavat työvälineitä huomioida ihmisten erilaisuus vuorovaikutuksessa. Valmennus avaa myös näkökulmia ihmisten sopeutumisesta uusiin tilanteisiin ja persoonallisuuden vaikutuksesta stressin kokemiseen.

Näkökulmia valmennuksessa ovat mm.:

 • Oma persoonallisuus ja sen merkitys toiminnalle
 • Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, miten näen, kuulen ja tulkitsen muita?
 • Puolustusmekanismit vuorovaikutuksen haasteena
 • Miten oma temperamentti kartoitetaan ja huomioidaan vuorovaikutuksessa?
 • Mikä on huonoa käytöstä ja mikä erilaisuutta?
 • Haastavat käyttäytymismallit – mm. negatiivisuus, marttyyrikäytös, perfektionismi

Osaamista ja tietoa stressinsäätelyn tueksi.

 • Miksi koemme stressiä?
 • Mitä ovat stressinsäätelytaidot?
 • Mistä tunnistaa uupumuksen?

Työelämä muuttuu alati ja vaatii meitä päivittämään taitojamme ylläpitää hyvinvointia. Tänä päivänä työ on nopeatahtista ja vaatii sopeutumista muuttuviin tilanteisiin. Aikaisempaan verrattuna työelämä ei tarjoa varsinaisia hengähdyshetkiä – niistä on jokainen vastuussa itse. Tämä asettaa yhä isompia vaatimuksia stressinsäätelytaidoille.

 • Tämän päivän työelämätaidot – voimavaroja vai uhkia?
 • Keskeiset stressin säätelyn ja palautumisen taidot
 • Mikä estää toteuttamasta taitoja, jotka todellisuudessa hallitsen?

Valmennuksessa pohditaan ja kartoitetaan vireyteen vaikuttavia tekijöitä unen ja väsymyksen näkökulmasta.

 • Mitä väsymys on ja missä kulkee normaalin väsymyksen raja?
 • Onko väsymyksen taustalla muutakin kun unen häiriöt?
 • Miten itse voin vaikuttaa väsymykseen ja unettomuuteen?

Tietoa, oivalluksia ja työkaluja motivoivan liikuntatavoitteen rakentamiseen sekä oman fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

 • Miksi liikun – oma tavoitteeni liikunnalle
 • Mitä ja kuinka paljon – omaan nykytilaan ja tavoitteeseen sopiva tapa liikkua
 • Tiedot ja taidot motivaation tukena

Käytännönläheisessä valmennuksessa saadaan tietoa ja opetellaan taitoja, joiden avulla voi helpottaa ja ennaltaehkäistä usein lihaskireyksistä ja/tai stressistä johtuvaa kipua niskan, hartioiden ja selän seudulla.

Asiaa tarkastellaan niin fyysisestä kuin psykologisesta näkökulmasta.

Osaamista ja tietoa oman syömisen ja syömiskäyttäytymisen tueksi.

 • Oma tavoitteeni ruokavaliolle ja syömiselle
 • Mitä on minulle hyvä ravitsemus käytännössä?
 • Vinkkejä ja ohjeita oman ravitsemuksen tueksi

Jännitystä aiheuttavia tilanteita voivat olla niin esiintymiset kuin mitkä tahansa tilanteet, joihin liittyy toisia ihmisiä. Jännittämiseen liittyy usein häpeän tunne ja tarve peitellä ongelmaa, joka tekee avun hakemisen osaltaan haastavaksi. Jännittäminen piiloutuu ongelmana usein esimerkiksi alisuoriutumisen, kuormittumisen, masennuksen ja niin sanotun hankalan käytöksen taakse. Valmennuksessa tarkastellaan pohdintojen ja harjoitusten kautta, mitä jännittäminen on ja mitä sille voi konkreettisesti tehdä. Jännittäminen ei ole heikkoutta. Se on enemmänkin kehon ja mielen herkkyyttä vireytyä sekä valmistautua suoritukseen. Kuitenkin monen kohdalla jännittämisestä tulee ongelma, joka vaikuttaa elämänlaatuun niin vapaa-ajalla kuin työssä.

Valmennukseen voit osallistua, jos itse koet jännittämisen ongelmaksi tai haluat ymmärtää enemmän yhtä merkittävää työelämän kuormitustekijää.

Jokainen meistä työelämässä keskustelee päivittäin. Useimmille se on itsestään selvä tapa toimia, johon ei tarvitse kiinnittää erityistä huomiota. Kuitenkin kyseessä on merkittävä tekijä mielekkään ja tuloksellisen työn näkökulmasta. Hyvä keskustelu on taitolaji, jota kannattaa opetella. Hyvän keskustelun lähtökohdat ovat erityisesti vahvassa itsetuntemuksessa ja halussa olla yhteydessä toisiin. Tämän ja kaiken muun tarvittavan voi oppia.

 • Keskustelu – sanotaan molemmat, mitä mieltä ollaan – Miten määritellään hyvä keskustelu?
 • Persoonallisuus – miten tää voi aina olla niin vaikeeta ton kanssa? – Vastuu omasta käytöksestä
 • Valmistautuminen – asenteet, uskomukset, tunteet – Mitä toin mukanani keskusteluun?
 • Kuunteleminen – riittääkö se, että olen hiljaa? – Kuuntelemisen taito
 • Puhuminen – ymmärsikö tuo, että pyysin jotain?- Viestin sanoittaminen

Firstbeat mittauksen ja valmennuksen avulla autamme tunnistamaan keskeisiä kuormitustekijöitä ja pohdimme, miten eri asiat vaikuttavat palautumiseen.

Autamme konkretisoimaan oman kuormituksen ja palautumisen nykytilan pohjalta tavoitteita, sekä jo hieman pohtimaan miksi joskus tavoitteiden saavuttaminen ei ole niin helppoa kuin toivoisi. Tarkoituksena on ymmärtää enemmän omaa inhimillistä ajattelua ja käyttäytymistä, sekä sitä kautta saada tukea omille tavoittelle.

KOULUTUKSIA

Palautteen antaminen– koulutuksessa pohdintaan palautteen merkitystä ja esimerkkien avulla sen sanoittamista siten, että keskeinen viesti tulee vastaanotetuksi.

 • Mitä palaute on – reagointia toiseen ihmiseen vai suorituksen parantamista?
 • Palautteen sanoittaminen
  • Mitä eroa on rakentavalla palautteella, kritiikillä ja negatiivisella palautteella?
  • Suggestiopuhe palautteessa – miten palaute lannistaa tai kannustaa?
  • Miten palaute keskitetään asioihin, joihin henkilö voi vaikuttaa?
  • Palautteen antamisen sudenkuopat ja niiden välttäminen

Muutosta tapahtuu niin työelämässä kuin yksityiselämässä lähes kokoajan. Joskus muutos lähtee omasta tarpeesta, mutta usein joutuu myös motivoitumaan muutokseen, joka ei perustu omaan toiveeseen. Taidot elää muutoksessa sekä sopeutua uusiin tilanteisiin ovat tämän päivän työelämätaitoja yhtälailla kuin elämänhallintataitoja.

Valmennuksessa pohditaan esimerkkien ja keskustelun kautta, mikä muutoksesta tekee usein niin hankalaa. Pohdimme myös, kuinka muutosta voi sanoittaa, jotta se parhaalla mahdollisella tavalla tukisi mielenprosesseja ja auttaisi orientoitumaan uuteen.

 • Mitä on ikääntyminen?
  • Keho ja toimintakyky
  • Henkinen kasvu
  • Elämänkaari
 • Elämänkokemukset – voimavaroja vai taakkoja?
 • Sosiaaliset suhteet
   • Mitä ovat sosiaaliset taidot ja kuinka niitä kehitetään oman hyvinvoinnin ja ikääntymisen tueksi?
 • Liikunta, ravitsemus ja hyvä uni hyvinvoinnin tukena
   • Liikunnan ja aktiivisuuden merkitys hyvinvoinnille, terveydelle ja toimintakyvylle
   • Ravitsemuksen rooli osana kokonaisvaltaista hyvinvointia
   • Palauttava uni ja rentoutumisen taidot

Pitkään jatkuneessa kuormittavassa työtilanteessa niin aivoergonomia kuin tunteiden säätely ja käyttäytymisen hallinta joutuvat koetukselle. Uuden innovointi peittyy helposti vanhojen toimintatapojen alle ja työstä saattaa tulla suorittavaa uuden oppimisen sijaan. Ohjaavan ja tukevan esimiestyöskentelyn merkitys nousee kuormitustilanteissa. Motivaation ylläpitämisessä, tekemisen tuloksellisuudessa ja yhteistyön sujuvuudessa esimiehellä on merkittävä rooli. Käsittelemme esimiehen roolia kuormitustilanteiden johtamisessa mm. seuraavista näkökulmista:

 • Stressin vaikutus kognitiiviseen kapasiteettiin
 • Motivaatio stressitilanteissa – viestinnän ja suggestioiden merkitys
 • Suorituksen ohjaaminen
 • Tunteiden johtaminen

Koulutuskokonaisuudessa tarkastellaan omia työskentelytapoja ajanhallinnan näkökulmasta. Tarkoituksena on tunnistaa tapoja, jotka asettavat haasteita mielekkäälle ja tulokselliselle työlle. Tavoitteena on oppia ymmärtämään, miten tavat syntyvät ja ennen kaikkea, miten niitä tarvittaessa muutetaan.

 • Ennakkotehtävä –valmistautuminen (lähetetään osallistujille sähköpostitse)
 • Työpaja, kesto 1,5 tuntia
  • Kouluttajan johdanto aiheeseen ja malliin
  • Sparrausta 2-3 hengen ryhmissä
 • Koulutuksessa opittua tukevat videot (20 + 7 min)

ENNAKKOTEHTÄVÄ

Koulutuksessa pohdimme ajanhallintaa työtapojen kehittämisen näkökulmasta. Opettelemme mallin automatisoituneiden tapojen kehittymisestä ja ennen kaikkea niiden muuttamisesta. Mallin käyttöä harjoitellaan pienryhmissä. Jotta olisit valmistautunut tähän työskentelyyn, päätä ennen koulutusta, mikä olisi omalla kohdallasi sellainen työtapa, jonka haluaisit muuttaa. Eli syystä tai toisesta tuo pinttynyt tapa ei oikeasti tue mielekästä ja tuloksellista työtä.

Valitse työskentelyn kohteeksi sellainen tapa, josta olet valmis keskustelemaan pienryhmässä.

KOULUTUS, KESTO 1,5 TUNTIA

Koulutuksessa opetellaan ymmärtämään, miten tavat syntyvät ja ennen kaikkea, miten ne muutetaan. Tarkoituksena on tunnistaa ja muuttaa omia tapoja, jotka asettavat haasteita mielekkäälle ja tulokselliselle työlle. Tapojen muuttamisen taustalla olevaa mallia harjoitellaan pienryhmissä.