ACTPRO Valmennusmetodi

Yksilö- ja ryhmävalmennus toteutetaan asiantuntijan ohjaamana ActPRO Wellness 360 valmennusmetodin ja työkalujen avulla. Valmennusta tarjotaan lähi- ja etävalmennuksina ja sitä tukevat lukuisat sähköiset valmennustuotteet, e-kirjat, työskentelylomakkeet ja työkirja sekä yhteensopiva tuotteistettu kokonaisvaltainen luentotarjoama. Metodi, materiaalit ja työkalut mahdollistavat yhteensopivan ja skaalautuvan palvelun.

ActPRO valmennusmetodin viitekehyksenä on ActPRO:n kehittämä Itsensä johtaminen –malli™, joka perustuu terveyskäyttäytymisen teorioihin, kognitiiviseen psykologiaan sekä moniammatilliseen ja iteratiivisen kehittämistyöhön.

Mallin kehittämiseen vaikuttaneita terveyskäyttäytymisen teorioita ovat mm. The Health Belief Model, Integrated Behavioral Model, The Transtheoretical Model ja Social Kognitive Theory.

Mallin kehitystyötä on tukenut moniammatillinen tiimityö. Psykologian, liikunnan, ravitsemuksen, palautumisen ja liiketoiminnan parissa työskennelleiden ammattilaisten tietotaidot ja kokemukset mallin käytöstä ovat muokanneet menetelmää sekä sen sisältämiä harjoituksia ja malleja. Itsensä johtaminen – mallin vaikuttavin kehitysmenetelmä on ollut vuodesta 2009 lähtien tehty systemaattinen, iteratiivinen toimintatapa. Perustuen yllä nimettyihin viitekehyksiin ja moniammatillisen tiimin tietotaitoon on voitu luoda menetelmiä, joita on käytetty tuloksellisesti tuhansissa aidoissa asiakastilanteissa. Kokemukset ja palautteet näistä niin asiantuntijalta kuin asiakkaalta ovat mahdollistaneet mallin sisältöjen ja rakenteiden kehittämisen tarpeita vastaaviksi.

Keskeistä valmennuskonseptissa on, että asioita, tilanteita ja käyttäytymistä konkretisoidaan ja mallinnetaan. Mallintaminen tarkoittaa abstraktin asian tekemistä näkyväksi siten, että sitä voidaan tutkia. Tekemällä asioita näkyväksi autetaan valmennettavaa löytämään ratkaisut itse. Lähtökohtana on, että kestävän muutoksen perusteena on oma oivallus ja taidot muuttaa toiveet sekä tavoitteet arjen tekemiseksi.